شعر یزد از شاعر یزدی رواست
با حکیم ابوالقاسم فردوسی تمام فرهنگ ایران مطرح می شود و نه فقط اجزائی از آن     بنا به اسطوره هائی که در ادیان توحیدی ما وجود دارد ٬ اولین بشر « آدم » بود و سه پسر داشت که شیث سومی بود و امٌا آن دو ٬ یعنی هابیل و قابیل ٬ بر سر تملک زیباترین خواهرانشان که اقلیما باشد به جان یکدیگر افتادند و نهایتا" هم قابیل ٬ هابیل را کشت و اقلیما را که به هابیل گرایش بیشتری داشت تصرف کرد . بعد از آن این رسم و سنٌت بین احفاد و احزاب آدمی باقی ماند و رشد کرد و رشد کرد تا آنچه که به

با حکیم ابوالقاسم فردوسی تمام فرهنگ ایران مطرح می شود و نه فقط اجزائی از آن

 

 
بنا به اسطوره هائی که در ادیان توحیدی ما وجود دارد ٬ اولین بشر « آدم » بود و سه پسر داشت که شیث سومی بود و امٌا آن دو ٬ یعنی هابیل و قابیل ٬ بر سر تملک زیباترین خواهرانشان که اقلیما باشد به جان یکدیگر افتادند و نهایتا" هم قابیل ٬ هابیل را کشت و اقلیما را که به هابیل گرایش بیشتری داشت تصرف کرد .
بعد از آن این رسم و سنٌت بین احفاد و احزاب آدمی باقی ماند و رشد کرد و رشد کرد تا آنچه که به ایران باستان مربوط می شود و چندان ربطی به داستان اسماعیل و اسحاق که به ترتیب از اجداد اعراب و یهودیان باشند ٬ ندارد داستان ایرج و اختلاف بین او و احفادش از یکطرف و برادرانش ٬ یعنی تور و سلم ٬ و احفادشان از طرف دیگر ٬ پیش آمد .
این دودستگی یا به قول بزرگترین فیلسوف قرون اخیر جهان به نام کلودلوی ستروس که همین سال قبل در سنٌ حدود صدسالگی فوت کرد ٬ یکی از اصول زندگی اجتماعی بشر شده است که در خاورمیانه متأسفانه غالبا" از نزاع بین دو برادر سرچشمه می گیرد و توسعه پیدا می کند تا به برادرکشی ها و جنگ ها و قتل و غارت هائی متعدد و مکرر می کشد .
اینجااست که ما به یک آن از افکار لوی ستروس ٬ بزرگترین فیلسوف و مردم شناس عصر حاضر جهان و تمام پیروان و متأثرانش بیرون آمده وارد کتاب شاهنامه فردوسی توسی می شویم تا ببینیم اگر عداوت و عناد قابیل نسبت به هابیل ریشه ای احساسی و عشقی داشت عداوت بین ایرج از یک طرف و سلم و تور از طرف دیگر از کجا ناشی می شد که خواه ناخواه در این جستجو می رسیم به اساس تفکر ! اقدام ٬ استراتژی و نهایتا" فرهنگ ایرانی :
خیر اندیشی و بداندیشی
یعنی همانطور که حضرت زرتشت( ع ) ٬ اساس خیر و خوبی را بر پندار نیک می بیند که به گفتار نیک رسیده به کردار نیک ختم می شود ٬ فردوسی علیه الرحمه هم اصل و اساس اینهمه برادرکشی و جنگ و خونریزی بین ایرانیان و تورانیان را در « بد اندیشی » می بیند و این نظریه خود را توسعه می بخشد .فکرش را بکنید همین امروز نیز تمام مسائل و مشکلات اجتماعی - اقتصادی ما از بد اندیشی نشأت می گیرد و تمام ترقی وتوسعه و پیشرفت و تعالی ما از « پندار نیک » .
امٌا آیا اندیشه بد به تنهائی زندگی کل جهان را به مخاطره می اندازد ؟
کینه توزی
بداندیشی غالبا" به گفتاری که حاکی از گله و شکایت باشد می رسد و وقتی طرف مقابل نیز دچار بداندیشی شده باشد کار را به تهدید و چه بسا مبارزه و مقاتله می رساند و اگر امروز یکی پیروز شد ٬ بنا به نصٌ صریح قرآن کریم در سوره « الروم » فردا دیگری غلبه می کند ٬ و همین که یکی کشته شد فرزندش کینه قاتل پدر را به دل می گیرد و در موقعی مناسب به جدال و قتال با وی بر می خیزد و « پدر کشی » که امروز تا به این حد اصطلاحش رایج شده است به پدر کشی های دیگری می انجامد و در نتیجه جوهر اصلی جامعه که « تعاون » باشد را زایل می سازد و به جای آن تقابل را می گذارد که اگر نگوئیم مهمترین مسئله توسعه نیافتگی ٬ لااقل یکی از مهمترین مسائل مربوطه را تشکیل میدهد . به قول فردوسی :
اگر کار باید که گردد درست
از آغاز کینه نبایست جست
پس : هم بنا به قرآن کریم که مهم ترین اساس فرهنگ اسلامی است و هم بنا به یکی از مهمترین متون ادبی اساس فرهنگ ایرانی ٬ که این نه تنها ازفرهنگ اسلامی جدانیست بلکه تا حدودی ناشی از آن می نماید . مسائل اصلی اجتماعی از دودستگی ها و دودستگی ها معمولا" از « سوء ظنٌ » و بدگمانی نسبت به یکدیگر ناشی میشوند .
قصد این یادداشت قلمفرسائی در خصوص اسطوره هائی چون فریدون و ایرج و به طور کلی آنچه که مشابهش در جهان علم توسط تیلور و جیمز فریزر و ونسان گریول انجام گرفته است ٬ نیست .بلکه اسطوره اسطوره ها ٬ شاهنامه فردوسی است که منبع عظیمی از شناخت فرهنگ پاک ایرانی و بازگشت به خویشتن و آنهم در ازمنه ای است که ایران و ایرانی با چنین افکاری بر جهان و جهانیان سروری می کرده است .
مگر ما بومی سازی و در واقع بازگشت به خود را نمی طلبیم ؟
یادداشت بعدی در این خصوص : اساس دیپلماسی ایرانی بنا بر شاهنامه فردوسی است . انشاء الله
*
فردوسی ٬ یا فریدون
امروزه دیگر تقریبا" وجود پیشدادیان و كیانیان ، در دوره ای بین سه هزار تا
 پنج هزار سال پیش ، و بیشتر در شرق و مركز ایران كنونی ، ثابت شده
است و به این ترتیب در بین قهرمانان ایرانی قبل از اسلام و در برابر امثال
 كوروش ، وهی یزداته ، چیسن تخمه ، آریو برزن ، ساتی برزن ، بسوس ،
 و...تا شاپور ذوالاكتاف ، نام جمشید و كاوه و فریدون تارستم و گیو و
گودرز مطرح می شود .
فریدون نیز چون كوروش ، رهائی بخش مردم از تهاجمات بیرونی ، ضحٌاك
و امثال او ، بود ؛ امٌا نه تنها پایبند مادیٌات ، بلكه بیشتر متوجه معنویات
( سخن ) ، و احقاق حق ٌ مردم و به ویژه نخبگان جامعه ( چون شخص
ابوالقاسم فردوسی ) .
از اینجااست كه فردوسی در اوایل شاهنامه و تحت عنوان « بند كردن
 فریدون ضحٌاك را » ، امٌا در واقع خطاب به محمود غزنه كه مستبد ٌ
عصر وی باشد ، می سراید :
فریدون فرٌخ فرشته نبود
زمشك و زعنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت آن نیكوئی
تو داد و دهش كن ، فریدون توئی !
 و آیا امروز پس از هزاران سال ، یا لااقل صدها سال ، جهانگیر را پاس
می داریم یا جهاندار را ؟ مردم دار را ؟ عادل را ؟ فاضل را ؟
*

یادداشت بعدی در این خصوص : اساس دیپلماسی ایرانی بنا بر شاهنامه فردوسی است . انشاء الله 

مطالب مرتبط


 • وحشی بافقی و بی عدالتی در جامعه صفوی
 • نوشدن طبیعت و نوشدن جامعه در شعر وحشی بافقی
 • وحشی بافقی و جامعه ی احساسی بر علیه زندگی عقلانی و منطقی
 • پذیرش حقیقی یک شعر در جامعه
 • شاعر از جامعه بر آمده است و بر جامعه می افزاید
 • شخصیٌت شعر ناشی از شاعر برخاسته از فرهنگ جامعه
 • امتیاز بدهید :

  | امتیاز : 0
  موضوع : | بازدید : 157
  برچسب ها :
  [ پنجشنبه 21 آذر 1392 ] [ 14:13 ] [ علیرضا آیت اللهی ] [ ]
  درباره سایت

  شعر سرودن یا شاعری « شغل » بوده است ؛ پیش از آن تا مدٌتی چندان شغل نبوده است ؛ و حال ، در چند دهه ی اخیر ، دوباره برای خیلی کثیراز جوانان شغل شده است . چرا ؟ . علٌتش را به زودی خواهم نوشت . امٌا اگر اهل شعر هستید این را بدانید که ساعت هائی متمادی را صرف شعر شناسی کرده ام و به هیچ وجه تعاریف قدیمی و واپسگرایانه ی متداول از شعر در ایران را قبول ندارم . تعاریف مشهور از شعر در ایران نمادی از کمبود دانش ، و واپسگرائی به بهانه پاسداری از شعر کهن یا عروضی و منظوم چون جزئی ضروری از به اصطلاح « فرهنگ ملٌی » است ؛ حال آنکه شعر منظوم وعروضی یادگار شعرای عرب قبل از اسلام و فرهنگ بعدی اعراب است . به نظر من بهترین و جدیدترین تعریف شعر در لاروس دانشگاهی آمده است : « شعر یعنی هنر بیان حاد ترین احساسات شخصی ؛ و انتقال این احساسات ، ادراکات ، وتالمات روحی و روانی ، به وسیله ی انبوهی منسجم از آواهای موزون و همآهنگ که در چند یا چندین وگاه صدها و هزاران مصراع بهم پیوسته و پیاپی می آیند . » * بنابر این شعر قبل از همه یک ارضاء شخصی است ؛ همانطور که جوانترهای ما به آن نام دلنوشت یا دلسروده داده اند . *پس از آن ؟ ابزاری ممتاز در ورود به جامعه ، مطرح ساختن خود و توفیقات اجتماعی است که خود یا به صورت مستقیم است یا غیر مستقیم : غیر مستقیم : - برانگیختن احساسات و عواطف دیگران و چه بسا ایجاد روابطی به نفع خود - کسب شهرت و استفاده از شهرت نیک که این هردو می تواند منافعی اقتصادی هم داشته باشد . امٌا مهم تر از این : مستقیم : - تحکیم روابط اجتماعی با اشخاص محبوب و مطلوب ، و تخریب اشخاص منفور و مطرود ( از جمله در جهت منافعی اقتصادی ) و به ویژه : - سرودن شعر برای کسب درآمد : کاملا" اقتصادی ... در صورت اخیر شاعر در چون از احساسات و ادراکات و تاثرات شخصی ، و نهایتا" « شخصیٌت خود نیست در واقع امر نه شعر ، بلکه شخصیٌت خود را می فروشد و نه چندان نتیجه کار خود را ، بلکه خودرا ... در این خود فروشی خصوصا" ، و در نفع طلبی شعری عموما" ، شعرها بسیار کمتر « جوششی » و بسیار بیشتر « کوششی » ، یا به اصطلاح قدما نتیجه « شِعربافی » هستند . یعنی علاوه بر منافع اقتصادی و کسب در آمد مستقیم یا غیر مستقیم از راه تولید شعر ، می توانند در پی کسب منافع اجتماعی ، سیاسی ، و حتی ارضاء تمایلات کاملا" شخصی هم یاشند . شعری که نتیجه ی کوشش عاشق برای رسیدن به معشوق خود باشد نیز گرچه عاشقانه و چه بسا عارفانه و به دور از خودفروشی اقتصادی باشد در عین حال بیشتر ، از نظر شکل ، « ساختگی » یا کوششی است ؛ مثل نخستین شعرهائی که در این سایت آمده ومی آیند . شاعر این سایت از این وضعیٌت به جائی رسید که شعر را ابزار رسیدن به منافع شخصی خود نسازد .؛ و اگر شعری به ذهنش رسید و به اصطباح به وی الهام شد و خود از درون جوشید ، البته با تصحیح و تکمیل ضروری آن ، یادداشت و به دیگران ارائه کند...
  لینک دوستان
  سایت های مفید
  خبر نامه

  آمار

  آنلاین : 1
  بازدید امروز : 44
  بازدید دیروز : 0
  بازدید هفته گذشته : 50
  بازدید ماه گذشته : 87
  بازدید سال گذشته : 3214
  کل بازدید : 18485ورودی گوگل امروز : 0 نفر
  ورودی گوگل کل : 311 نفر

  ....

  آرشيو مطالب
  امکانات وب